LEASING OPERACYJNY CZY FINANSOWY?


Leasing jako forma finansowania inwestycji, stał się jednym z kluczowych czynników wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Ułatwia dostęp do korzystania
z majątku trwałego tym firmom, które nie posiadają na jego nabycie dostatecznych środków finansowych, bądź mają utrudniony dostęp do kredytów.
Najczęściej stosowanym w prawie gospodarczym  jest podział leasingu na operacyjny i finansowy. Podstawowe cechy rozróżniające te dwa rodzaje leasingu przedstawiono w tabeli.
 

Kryterium zróżnicowania

Leasing operacyjnyLeasing finansowy
okres trwania umowyKrótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 5 lat - w przypadku nieruchomości)Dowolny,  w praktyce często zbliżony do okresu amortyzacji
podatek dochodowyOdpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania dla korzystającegoOdpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest część odsetkowa rat leasingowych
ustawa o rachunkowościPrzedmiot umowy zaliczany jest do środków trwałych finansującegoPrzedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego
VATLeasing traktowany jako usługa. Podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)W większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów. Podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy.VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

Tab.:Źródło: http://www.leasing.org.pl/ na podstawie : M.Szafarowska  ABC leasingu, wyd. ZPL  Warszawa 2013


Umowę leasingu operacyjnego charakteryzują:
 * przekazanie przedmiotu leasingu na czas określony, krótszy od okresu amortyzacji,
 *odpisy amortyzacyjne dokonywane przez finansującego, ze względu na fakt że przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do majątku leasingodawcy,
 *czynsz  opłaty wstępne  i koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu stanowią koszt leasingobiorcy,
 * po zakończeniu umowy korzystający może kupić przedmiot leasingu, leasingodawca może go sprzedać osobie trzeciej .
Cechami leasingu finansowego (kapitałowego) są:
 * uznanie przedmiotu leasingu za aktywa u korzystającego,
 * uznanie za koszt uzyskania przychodu u korzystającego części odsetkowej raty,
 * ponoszenie przez leasingobiorcę pełnego ryzyka związanego z utrzymaniem i ubezpieczeniem dobra, podatkami oraz innymi kosztami ,
    * zapis umowy gwarantujący przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu.
 

Jeżeli zastanawiacie się Państwo, która forma finansowania inwestycji jest dla Państwa firmy właściwa- zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<

Dorota M.Ogrodowska

właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej