>>>KIEDY ZASTOSOWAĆ OBNIŻONE STAWKI VAT  <<< dylematy przedsiębiorców
Na podstawie art. 98 Dyrektywy 2006/112/WE Rady - Państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki obniżone określane są jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być niższy niż 5%.
W okresie  od dnia 1.1.2011- 31.12.2018 obowiązują następujące stawki VAT:
- 23% - stawka podstawowa
- 8% - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 Ustawy o VAT
- 0% - w WDT i eksporcie towarów oraz w przypadkach wymienionych w art.83 Ustawy o VAT
-5 % - stawka obniżona bez określonego terminu stosowania - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 Ustawy o VAT
-  zwolnienia przedmiotowe - zawarte w art. 43-82 Ustawy o VAT

W Ustawie o VAT wskazane są transakcje, które można opodatkować niższym VAT-em, niż stawka podstawowa. Jednak nie można zapomnieć, że zbyt niski VAT to problem dla sprzedawcy, który wystawia fakturę. A zatem przed wystawieniem faktury, na której stawka VAT jest inna niż 23% trzeba tę kwestię gruntownie przemyśleć i sprawdzić. Poniżej przybliżamy możliwość zastosowania poszczególnych stawek VAT.

Kiedy stawka 8 %.

Obniżoną stawkę możemy zastosować  do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art.41 ust.12-12c Ustawy o VAT.
Dotyczy ona :
- obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych,
- lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB dział 12
- obiektów sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki insytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych

UWAGA:

W przypadku budownictwa  mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity :
- 300 m2 - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- 150 m2 - dla lokali mieszkalnych
stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi  powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stawkę 8% możemy zastosować również do robót konserwacyjnych - robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Kiedy stawka 5%?.


Stawką 5% objęte są przede wszystkim podstawowe produkty żywnościowe, w tym owoce, nasiona, orzechy, warzywa, przyprawy, ryby, mięso i wyroby mięsne (zakonserwowane), oleje jadalne i tłuszcze, pieczywo, jaja, czy soki.
Oprócz tego, tą stawką objęte są książki drukowane (oznaczone symbolami ISBN, ale nie e-booki, które traktowane są jak usługa elektroniczna i objęte VAT-em 23%), mapy, a także czasopisma specjalistyczne.
Pełna lista znajduje się w załączniku 10 Ustawy o VAT.


Kiedy stawka 0 %?.

Stawkę 0% VAT mogą stosować czynni podatnicy VAT w następujących przypadkach:

• wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów (WDT) (art. 41 ust.3)
• eksportu towarów (art. 41 ust. 4)
• transportu międzynarodowego (art. 83 ust.1 pkt 23 ustawy o VAT)
• dostawy sprzętu komputerowego: dla placówek oświatowych;dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym (art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT)
• innych wynikających z art.83 ustawy o VAT, takich jak np.:

Dostawa:
• różnego rodzaju statków armatorom morskim,
• części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków
ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych
do nich,
• towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków,
• towarów do wolnych obszarów celnych,

Usługi:
• świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
• usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej,
• usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich,
• usługi  polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Oraz import:
• środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych
morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich

Kiedy stawka "np"?.

Stawkę "np" na podstawie art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, odnosi się do dostawy towarów i świadczenia usług, które są dokonywane przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
a) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura
dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
b) państwa trzeciego.

Są to przypadki gdy dana czynność jest opodatkowana poza granicami naszego kraju. Wówczas na fakturze w polu “stawka VAT” wpisuje się “np”.

Skrót “np” stosuje się również w w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca. Dotyczy to zatem sprzedaży np. surowców wtórnych ze szkła, tworzyw sztucznych czy gumy. Wynika z art. 106e ust.4 pkt 1 ustawy o VAT.

Kiedy stawka "zw"?.

Przykłady sprzedaży zwolnionej na podstawie art.43 Ustawy o VAT:
- usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze
- usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce( ..... ), świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa i  zawodów medycznych wykonywanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej
- usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania  zawodowego pod warunkami określonymi w Rozp.
- dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
- usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie / bez wyceny/
- usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług
- usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa
- dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji rolniczej oraz świadczenie usług rolniczych - przez rolnika ryczałtowego
- dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane
- działalność w zakresie gier losowych , zakładów wzajemnych  i gier na automatach
- nieodpłatna dostawa towarów- z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej - bez alkoholi
- udzielanie licencji oraz przeniesienie prawa majątkowego - w odniesieniu do programu komputerowego.


Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat stawek VAT- zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

>>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO<<<<


Dorota M.Ogrodowska
właścicielka Kancelarii Księgowo-Finansowej